ขออนุญาต ติดตามงานสำรวจครุภัณฑ์

งานพัสดุ - ครูพิชญา - กลุ่มโรงเรียน

ขออนุญาต ติดตามงานสำรวจครุภัณฑ์ในชั้นเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อาคาร ที่รับผิดชอบ

ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ยังไม่ได้ได้ส่งแบบสำรวจ/ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ให้ช่วยดำเนินการ เพื่อให้งานพัสดุดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โปร่งใส และจะได้ทราบถึงความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ งานพัสดุจะเริ่มในการสำรวจครุภัณฑ์ในวันที่ 16 - 17 พ.ย.65 นี้ ขอขอบพระคุณท่านที่สำรวจครุภัณฑ์ให้ทางฝ่ายงานพัสดุเรียบร้อย และขอขอบคุณท่านที่กำลังดำเนินการด้วยค่ะ

ส่งกิจกรรมเด่น โครงการเด็กดีศรีโสตทุ่ง

โครงการเด็กดีศรีโสตทุ่งฯ - ครูดาราน้อย-ไลน์กลุ่มโรงเรียน

เรียนคุณครูประจำชั้นทุกท่าน โครงการเด็กดีศรีโสตทุ่ง ขอเก็บงาน ห้องเรียนนี้มีกิจกรรมเด่น...... ตามตัวอย่างที่แนบมานี้ แต่ละห้องเรียนจะนำเสนอกิจกรรมใดก็ได้ที่คิดว่า เป็นกิจกรรมเด่น ในห้องเรียนของตนเองค่ะ ส่งภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๖๕

 

ส่งแบบข้อตกลงพัฒนางาน วPA

กลุ่มบริหารงานบุคคล - ครูนันทนา-ไลน์กลุ่มโรงเรียน

แจ้งคุณครูทุกท่านทราบ
สามารถส่งแบบข้อตกลงพัฒนางาน ว PA ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่ห้องงานบุคคล และขอให้ทำเป็นสองฉบับนะคะ

เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

กลุ่มบริหารวิชาการ - ครูหัทยาภรณ์-ไลน์กลุ่มโรงเรียน

แจ้งคุณครูทุกท่านในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารคำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA - ผู้อำนวยการ - ไลน์กลุ่มโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้เผยแพร่เอกสารคำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
(กรณีนำผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงปม พ.ศ. 2566 และ 2567) ดังนี้

การส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล - ครูนันทนา-ไลน์กลุ่มโรงเรียน

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สศศ.แจ้งให้ส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน จำนวน 2 ชุด ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565